بایگانی “انا الحق و خداوند جاستیس”

بی هُویَتْ ۲

درخشیدن را انجام بده در همین روزهای تاریک ، آن ابرِ پر رنگ که می گویی ابرْ نبود دودِ تَلْخْ بود و من نا جوانْمردانه موتورهای دودی را روشنْ گذاشتم هر روز به این فکر می کنم که موتورهای روشن چه طور دودهای تَلْخْ را سَرْ هَمْ بَنْدی می کنند. من امروز من را گناهکار […]

بی هُویَتْ ۱

باوْنْتی : اگر من کشاورزم ، من در زمینم نخواهم گذاشت دانه ها تنهایی رشد کنند. لیلیکویْ : نَهایتِ کَفِ دستانم را شخم بزن باوْنْتی : هر ۵ سانت دو دانه ، هر دو دانه ۵ سانت ، من دانه های من و تو دانه های تو را و زمینْ سپاسگذار از پر کردنِ آغوشِ […]

والْزْ تِرانْسْفورماسیونْ

آیا تِرانْسْفورمِ دیوارها یادت هست؟ یاوْ…یاوْ… دیوارها هم تِرانْسْفورمْ می شوند. دیوارهایی در نظرم هست که شروع کردند به حرکت ، تغییر ، رِفورْمْ … آنها تِرانْسْفورماسیونِ مرزهای درون و برون آنها بودند. این بود که خانه ای کوچک را فردا صبح سه خانه‌ی بزرگ جایگزین شده بود. می گویند مرگ حَقْ است. حَقِ حَقْ […]

سْوینْ

خمیرِ کم سن و سال می جنگد ، خمیری را می شناختم که سن و سالِ کمی داشت در آن سالهای تازه بودنْ مُشت های بسیاری از اطراف او را کوبیدند تا شِکْلَشْ دهند، چه قالب هایی که دورِ آن گذاشتند اما او از زمین و قالبِ دورَش آب ها را جذب کرد و باد […]

یک بشقاب سرما

دکمه های کُتَم باز بود ، من احساس کردم سَرمایِ من همه جا را یَخْبَنْدانْ می کند ، لباس من با همه‌ی ضخامتشْ خود عایقِ خوبی بود که یَخ های تار و پودَم همیشه بمانند. اِشْپْرینْگْ برای من روزی بود که یخ ها همه آب می شدند ، آن قدر آب می شدند که روی […]

من منظورِ من نبود

میخواهم از درونِ من ، تو را بِکُشَمْ و آن چه از آن باقی مانْد را با مَنْ در درونِ تو مخلوط کنم ، تنها محلولِ مَن ، ته نشین های منجمد حرفهایِ حَل نشده‌ی موجی شِکل بود ، این هفته لحنِ آسمان و درختان عَوَضْ خواهد شد ، موج های من را با دوستانم […]

فارْ هَنْدْ

حرفهای دیروزِ ما را خوردیم تو چرا تو را دوست نداری؟ نگاه هایِ امروزِ ما را دزدیدیم و من چرا با من خوبی ندارم؟ اگر دستانم از بَدَنَتْ جوانه باشند اگر چشمانم به داخل بینا باشند راهِ کَجِ دیروزِ ما را نمی خواهیم من چرا ریشه های عریان سَرِ مَنْ را با خاکی شُسْتَمْ من […]

ترجمه‌ی اشتباه

صفر و یک دنیای من بهم خورده ، لطفا مرا از نو ترجمه کنید خطای من منطِقیست ، خطای مرا کامِنْتْ کنید عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد از چشمهایت استفاده نکن ، با گوشهایت ببین عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد حقیقت را نشنو ، آن چه را […]

فالِنْ دوباره برگشته

همهمه‌ی آب و سنگِ بِرْکه یونیفیکِیْشِنِ جهانِ هزار تِکّه فالِنْ دوباره برگشته فالِنْ دوباره برگشته هَمْهَمِه‌ی آسمان و خورشید و پرنده سِلِکْشِنِ بهترینهای گذشته فالِنْ دوباره برگشته فالِنْ دوباره برگشته صدای درخت و گنجشک و ببر گرینْگوئینْ ثو اِر فا رایْ صدای فلامینگو و گیاهان سبز گرینْگوئینْ اشْپْرینْگی سو لایْ فالِنْ ، قلبم را بدوز […]

بنزین در دلم آتش می زنم

بنزین در دلم آتش می زنم بنزین برای خوردن ، مردن یو سولْ بِفایْ ، یو سولْ یو سولْ بِفایْ ، یو سولْ بنزین برای خوردن ، مُردَن آتَش برای تَپیدَنْ ، گُفتنْ ایشْ می رایْ ، یو سولْ ایشْ می رایْ ، یو سولْ بنزین در دلم آتش می زنم بنزین در دلم آتش […]

You Get It

You drink the sky, sailor Foáy You all the ways, you fear the night You might the thinks, you thought the fight So lay the main, you fear the shame You drink the ground, anger Foáy You far the soul, you fear the roam You right the thinks, you pay the flight Slay the man, […]

خراشیدن تارهای اشْپْرینْگی

لیوانِ آبی که در دستم داشتم را برای نوشیدن به سمتِ دهانم بردم ، بوی دستانم حواس مرا از لذت نوشیدنِ آبِ گوارایِ تازه پَرتْ می کرد. امروز صبح تمامِ وسایلِ اتاقم را تحویلِ مَامورِ بایگانی دادم تا برای همیشه بایگانی شوند. حتی رنگِ آبیِ روی دیوارها را هم با کارْدَکی کَنْدَم و لایه‌ی قِرمزِ […]

دیباچِه

حرف اول – اینْتروداکْشِنی به تفکرِ فارْلَنْدیکْ «نُقْطه‌ی دورْ اَما دَرْ وَسَطِ سَرْ مایِلْ به سَمْتِ چَپْ ، آنْ موقِعی که نِوشْتی ، آنْ موقعی که نَواخْتی ، اَگَرْ بِه نُقْطه اِجازه‌ی اَکْتیو شُدَنْ را بِدَهی ، نُقْطه رُشْدْ می کُنَدْ ، کُلِّ طَرَفِ چَپِ مَغْزَتْ را می گیرَدْ وَ آنْ وَقْتْ خُروجی ها فارْلَنْدیکْ […]

انا الحق و خداوند جاستیس

آلبوم متنی (اَنَا الْحَق وَ خُداوَند جاسْتیسْ) این آلبوم استارتی برای تراوش آنچه پیش از این در ذهن من بود برای شروعی جدید در زبان فارلندیک است ، زبان من ۰-تصویر کاوِر آرْت دانلود PDF ——— ۱-دیباچه دانلود PDF به صورت آنلاین ۲-خراشیدن تارهای اشْپرینْگی دانلود PDF به صورت آنلاین ۳-یو گِتْ ایتْ دانلود PDF […]