بایگانی “آلبوم های نوشتاری”

پس همه وصلند

آلبوم نوشتاری فارلندیک (پَسْ هَمِه وَصْلَنْدْ) هنوز هم فکر می کنم که همگی وصلیم و نفهمیدم که چگونه شد که خودم را با دست دیگری که روی صورت دیگری می کشید نوازش می کردم…. ۰-تصویر کاوِرْ آرْتْ دانلود PDF ——– ۱-لذت ۱ دانلود PDF به صورت آنلاین ۲-مرخصی دانلود PDF به صورت آنلاین ۳-شجره‌ی مبارکه […]

انا الحق و خداوند جاستیس

آلبوم متنی (اَنَا الْحَق وَ خُداوَند جاسْتیسْ) این آلبوم استارتی برای تراوش آنچه پیش از این در ذهن من بود برای شروعی جدید در زبان فارلندیک است ، زبان من ۰-تصویر کاوِر آرْت دانلود PDF ——— ۱-دیباچه دانلود PDF به صورت آنلاین ۲-خراشیدن تارهای اشْپرینْگی دانلود PDF به صورت آنلاین ۳-یو گِتْ ایتْ دانلود PDF […]