گریه نکن ، تو را می خوانم

گریه نکن ، خواهش می کنم
گریه نکن ، تو را می خوانم
آن طرف نا پیداست ، خواهش می کنم
هِقْ هِقِ تو را با چشم می خوانم
دیوارِ من ، دیوارِ زیباییهای من
هِقْ هِقِ تو را با چشم می خوانم
دیوارِ من ، دیوارِ بیمارِ من
گریه نکن ، تو را می خوانم
دیوار من نم نمی کشد ، روی من حساب کن
دیوار من گریه نمی کند ، روی من حساب کن
آن طرف ناپیداست ، خواهش می کنم
آن طرف دنیای بی محتواست ، خواهش می کنم
سو بْریکْ یورْسِلفْ ، دیوارِ من، دِدْ والْزْ لیوْ فورْ اِوِرْ
خواهش می کنم
گو اِهِدْ ، دیوار من ، گو اِهِدْ
یولْ هَوْ مایْ ساپورْتْ فورْ اِوِرْ ، دیوار من
مطمئن باش

نوید دزاشیبی – 3/12/91