پَسْ هَمِه وَصْلَنْدْ

چرا وقتی به صورت تو نگاه می کنم خودم را می بینم؟ ، نفر سومی دستش از من رد شد ، اِبایی از اتصالات ندارم ، آرزو می کردم هنگام راه رفتن پاهایمان را بلند نمی کردیم ، ما اتصالات را قطع و وصل می کنیم ، درختان ثابت مانده اند ما برای حرکت هزینه کرده‌ایم ، قطع و وصل جریان ، هم زمان چند نفر بالا می پرند؟ ، هم زمان چند نفر زمین می خورند؟ ، هم زمان چند نفر         می میرند؟ بگو هم زمان چند نفر متصلند؟ ، هم زمان چند نفر متصلند….
دلم برای زمانی که نبودم تنگ شده ، مثل اینکه همه‌ی ما نبودیم ، نفهمیدیم که متصل آمدیم ، ما نفهمیدیم که متصل آمدیم چون ما نفهمیدیم که متصل آمدیم ، مثل اینکه همه‌ی ما نبودیم چون نفهمیدیم که متصل آمدیم … کاش اتصالات به آسمان هم می رسید ، اگر پرنده‌ها کمک کنند
و اگر درختان اجازه دهند ما هم روی آنها آشیانه کنیم
اتصالات به آسمان هم می رسید ، اگر قطره های یخ می بارید
و اگر ابرها همه با هم ما را ترک نمی کردند
خواهش می کنم بمانید
خواهش می کنم بمانید
خواهش می کنم بمانید

نوید دزاشیبی
۴/۱۲/۹۱