پس همه وصلند

آلبوم نوشتاری فارلندیک (پَسْ هَمِه وَصْلَنْدْ)

هنوز هم فکر می کنم که همگی وصلیم و نفهمیدم که چگونه شد که خودم را با دست دیگری که روی صورت دیگری می کشید نوازش می کردم….

۰-تصویر کاوِرْ آرْتْ

دانلود PDF ——–

۱-لذت ۱

دانلود PDF

به صورت آنلاین
۲-مرخصی دانلود PDF به صورت آنلاین
۳-شجره‌ی مبارکه آلفا دانلود PDF به صورت آنلاین
۴-اگر جملگی تکه های یک پیکریم دانلود PDF به صورت آنلاین
۵-گریه نکن ، تو را می خوانم دانلود PDF به صورت آنلاین

۶-لذت ۲

دانلود PDF به صورت آنلاین
۷-پس همه وصلند دانلود PDF به صورت آنلاین
۸-تاوْرِسْ دانلود PDF به صورت آنلاین
۹-خاموشم کن یا خاموشت کنم دانلود PDF به صورت آنلاین

دریافت کل آلبوم به صورت فایل زیپ شده