والْزْ تِرانْسْفورماسیونْ

آیا تِرانْسْفورمِ دیوارها یادت هست؟ یاوْ…یاوْ… دیوارها هم تِرانْسْفورمْ می شوند.
دیوارهایی در نظرم هست که شروع کردند به حرکت ، تغییر ، رِفورْمْ … آنها تِرانْسْفورماسیونِ مرزهای درون و برون آنها بودند. این بود که خانه ای کوچک را فردا صبح سه خانه‌ی بزرگ جایگزین شده بود. می گویند مرگ حَقْ است. حَقِ حَقْ گُفْتَنْ. تغییر آیا حَقْ است؟ دو دیوارِ غیر موازی در تغییرات خود رشد کردند و این رُشْدْ آنها را با هم متَقاطِعْ کرد و از فصل مشترک آنها امروز ستونی است که رازِ پا بر جاییِ دو دیوارِ قدیمْ در آن است. به نظرِ من بیا آجرهای دیوار را شمارش نکنیم به جای آن مساحتِ دیوار کافی است. بَدا به حال دیواری که در تِرانْسْفورمَشْ از درهای فلزی رَدْ شُد ، دَرِ فِلِزی ، فِلِزْ است، مثل آیْرونْ ، آیْرونْ نانْتِرانْسْفورمِبِلْ است، نمی خواهد دیوار بالا رود خَمِشْ پیدا کند ، قوس بگیرد ، کَمانْ شود. لَعْنَتْ به دَرِ فِلِزی. آیا سُتون های قدیم خواهند افتاد؟ یاوْ….یاوْ…. آنها ستونهای قدیمند ، ستونهای قدیم خواهند افتاد تا دیوارها قد بکشند. من برای من زیاد از حالِ دیوارها یاد می کردم گاهی من برای من زیاد از حالِ دیوارها یاد می کردم چون گاهی من برای من زیاد از حالِ دیوارها یاد می کردم و من برای من زیاد از حالِ دیوارها یاد می کردم اما گاهی من برای من زیاد بودم.
نوید دزاشیبی
۱۸/۱۱/۹۱
۲۲:۱۵ شب