فالِنْ دوباره برگشته

همهمه‌ی آب و سنگِ بِرْکه
یونیفیکِیْشِنِ جهانِ هزار تِکّه
فالِنْ دوباره برگشته
فالِنْ دوباره برگشته
هَمْهَمِه‌ی آسمان و خورشید و پرنده
سِلِکْشِنِ بهترینهای گذشته
فالِنْ دوباره برگشته
فالِنْ دوباره برگشته
صدای درخت و گنجشک و ببر
گرینْگوئینْ ثو اِر فا رایْ
صدای فلامینگو و گیاهان سبز
گرینْگوئینْ اشْپْرینْگی سو لایْ
فالِنْ ، قلبم را بدوز
فالن ، قلبم را بدوز
جاسْتْ کْراوْلْ آنْ مایْ آیْزْ ، قلبم را بدوز
فالِنْ ، جاسْتْ کْراوْل آنْ مایْ آیْزْ ، قلبم را بدوز


نوید دزاشیبی – ۱۴/۱۱/۹۱ ساعت ۲۲:۳۰