ستاره های روز

ستاره های روز

بُگذار زمین را آب فرا بِگیرد
و ستاره ها در روز هم معلوم باشند
بگذار خورشید همه چیز را سیاه نمایان کند
چون زمینی دیگر وجود نخواهد داشت تا روی آن بایستیم
اما باز هم خواهند بود ساختمانهایی که از آبها بلندتر باشند
هدف ما دیگر خورشید نخواهد بود
سیاهی روز هم چنان بی اهمیت خواهد بود
ماه کامل بار دیگر، صاحب تمام آسمان خواهد بود
و آبها ، مجبورند که منعکس کنند
آنها آینه ی روشنایی سرد و خالص ماه کامل خواهند بود
و ماشینهایی که حتی رغبت نمی کنند روی آب راه بروند
تنها برای بردن ما به بهشت جدید
مانند عابری روی پُلِ بالای جاده ی نو خواهند بود
پس بگذار زمین را آب فرا بگیرد
مطمئن باش ستاره های روز راهنمایمان خواهند بود
به همراه ماه کاملی که دیوانگان را پناه می دهد
و ماشینهایی که حتی رغبت نمی کنند به عاقلان نگاه کنند
و تنها برای بردن ما به بهشت جدید
دیوانه وار و سرمست از دیدن صاحب جدید آسمان
در خدمت ما خواهند بود

نوید دزاشیبی

۷/۸/۹۱