ساعت وارونه

ساعت وارونه

ساعت برای من وارونه میچرخد
من اغلب به آن دقت میکنم
گاهی کاملا به یقین میرسم
که ساعت برای من وارونه میچرخد
ساعت من از هر ساعتی بیشتر کوک داشت
ساعت من از هر دو طرف ساعت را نشان میداد
ساعت من به جای عقربه،اعداد چرخان داشت
امروز ساعت من نیست
با نمایش اعداد به من این را فهماند
ساعت من میخواهد خودش تصمیم بگیرد
که باید به کدام طرف بچرخد تا زمان بگذرد
ساعت من آنقدر میفهمد که خودش تصمیم بگیرد
اما امروز ساعت من نیست
ساعت من وارونه میگردد
و با هرگردش به یاد من می آورد
که باید با آن بگردم
گاهی کاملا به یقین می رسم
که ساعت برای من وارونه میچرخد


نوید دزاشیبی
۲۷  فروردین ۹۱