ترجمه‌ی اشتباه

صفر و یک دنیای من بهم خورده ، لطفا مرا از نو ترجمه کنید
خطای من منطِقیست ، خطای مرا کامِنْتْ کنید
عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد
از چشمهایت استفاده نکن ، با گوشهایت ببین
عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد
حقیقت را نشنو ، آن چه را لمس می کنی ذخیره کن
صفر و یکِ دنیای من بهم خورده ، بْریکْ ، اجرای مرا متوقف کنید
خطای دستوریِ من اشتباهِ من نبود ، سازنده دیگریست
عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد
تنفس نکن ، امروز خفه شدن برای ادامه دادن
عوض کردنِ جای صفر و یک جرئت می خواهد
لطفا در صورتِ تمایل مرا خاموش کنید ، اما به یکباره
سوزشِ خازِن های روحِ من ، مرا خواهد رِساند

نوید دزاشیبی
۱۵/۱۱/۹۱
۲۳:۱۵ شب