تاوْرِسْ

تاوْرِسْ شُجاع است ، تاوْرِسْ امروز سعی کرده خودش را گاهی اِنْکارْ کند با نمایشی آشکار کردنِ خودش
تاوْرِسْ چرا تغییر کرد؟ تاوْرِسْ چرا تغییر کرد؟
شاخهایش ریشه‌ای محکم دارد ، چرا با آنها حمله نمی کنی؟
تاوْرِسْ ، شاخهای محکم تو با فکرت فرقی ندارند ، چرا با آنها حمله نمی کنی؟
شاخهایت را در سرم فرو کن می خواهم متصلت باشم
شاخهایت را در قلبم فرو کن می خواهم انرژیت باشم
تاوْرِسْ…. تو آن طور که می نمایی نیستی
تاوْرِسْ…. تو دوباره اعتماد می کنی
شاخهای محکم تو با فکرت فرقی ندارند ، چرا با آنها حمله نمی کنی؟
تاوْرِسْ …. بوی روزْمَرْگی تو را دیوانه خواهد کرد
چون تو آن طور که می نمایی نیستی
پس به من حمله کن
به من اعتماد کن
می خواهم متصلت باشم
دوباره صدایت را در سَرِ من فرو کن
دلم برای آن طور که هستی تنگ شد

نوید دزاشیبی
۴/۱۲/۹۱