بنزین در دلم آتش می زنم

بنزین در دلم آتش می زنم
بنزین برای خوردن ، مردن
یو سولْ بِفایْ ، یو سولْ
یو سولْ بِفایْ ، یو سولْ

بنزین برای خوردن ، مُردَن
آتَش برای تَپیدَنْ ، گُفتنْ
ایشْ می رایْ ، یو سولْ
ایشْ می رایْ ، یو سولْ

بنزین در دلم آتش می زنم
بنزین در دلم آتش می زنم

پاهایم در زمین تنها دوست من
برای آنکه بروم من
من در دلم بنزین آتش می زنم
من در دلم بنزین آتش می زنم

۱۳/۱۱/۹۱ ساعت ۲۱:۱۸ – نوید دزاشیبی