(برگه آزمایش)

(برگه آزمایش)

آن روز که درون دایره ای زندگی کنم
آن روز،حال دیگری خواهم داشت
تکه های وجود مرا تقدیم کردم
آنها را نمونه برداری کردند
من جواب آزمایشم را بدون هیچ درنگی خواندم
نیاز به مراقبت ویژه درون یک دایره
برگه آزمایش من شرح حال کنونی من نبود
تاریخ روی آن از چندین سال پیش شروع شده بود
من تحت مراقبتهای ویژه قرارخواهم گرفت
من دایره ام را هیچگاه نخواهم شکست
من در دایره آنقدر فضا برای ساختن خواهم داشت
که نیازی به فضای بیرون احساس نخواهم کرد
اتصالات من قطع خواهند شد
من در شبکه ای از تکه های وجودم زندگی خواهم کرد
برگه آزمایش من از چندین سال پیش این را گفته بود
نسخه ام را هم پیدا کردم
در همان پاکت بود
روزی ۲ ساعت تزریق عقل و منطق
به قلب و مغز و روح بیمار
برای کنترل احساسات موجود در بافت وجود
من میروم،ساخت دایره ام رو به اتمام است
ساخت دنیای جدید شروع میشود
آنروز من حال دیگری خواهم داشت

نوید دزاشیبی
۲۰اردیبهشت۹۱