انا الحق و خداوند جاستیس

آلبوم متنی (اَنَا الْحَق وَ خُداوَند جاسْتیسْ)

این آلبوم استارتی برای تراوش آنچه پیش از این در ذهن من بود برای شروعی جدید در زبان فارلندیک است ، زبان من

۰-تصویر کاوِر آرْت

دانلود PDF

———

۱-دیباچه

دانلود PDF

به صورت آنلاین

۲-خراشیدن تارهای اشْپرینْگی

دانلود PDF

به صورت آنلاین

۳-یو گِتْ ایتْ

دانلود PDF

به صورت آنلاین
۴-بِنْزینْ دَرْ دِلَمْ آتَشْ می زَنَمْ دانلود PDF به صورت آنلاین
۵-فالِنْ دوباره بَرْگَشْتِه دانلود PDF به صورت آنلاین
۶-ترجمه‌ی اشتباه دانلود PDF به صورت آنلاین
۷-فارْ هَنْدْ دانلود PDF به صورت آنلاین
۸-من منظورِ مَن نبود دانلود PDF به صورت آنلاین
۹٫یک بشقاب سرما دانلود PDF به صورت آنلاین
۱۰-سْوینْ دانلود PDF به صورت آنلاین
۱۱-والْزْ تِرانْسْفورماسیونْ دانلود PDF به صورت آنلاین

۱۲-بی هویت ۱

دانلود PDF

به صورت آنلاین

۱۳-بی هویت ۲

دانلود PDF

به صورت آنلاین

دریافت کل آلبوم به صورت زیب شده